Nieuws en actualiteit

Deze pagina informeert u over bijen gerelateerde zaken en organisaties die betrokken zijn bij honing en overige bijenproducten. Tevens houden wij u op de hoogte van de actualiteit.

Algemeen

Archief Marieke Mutsaers

Het archief van Marieke Mutsaers, overleden 12 mei 2015, is onlangs gedoneerd aan de NCvB. Het bestuur van de NCvB waardeert deze geste  zeer. De NCvB heeft op deze wijze veel informatie ontvangen over het imkeren in Afrikaanse en Aziatische landen. Tevens is onze  pollen referentie op deze wijze kwalitatief uitgebreid met Afrikaanse en Aziatische pollen.

 

Keuringsreglement

Een nieuw keuringsreglement voor bijenproducten is gereed. Het jaar 2017 zal gebruikt worden om ervaring op te doen en zo nodig bij te stellen. Per 1 januari 2018 zal het definitief worden ingevoerd.

 

Honingkeurmeesters in Vlaanderen (B)

Onder supervisie van de AVI  heeft de NCvB de cursus Keurmeester Bijenproducten gedoceerd te Kalmthout (B).

Na een intensieve studie op HBO niveau en een goede voorbereiding op het examen kunnen we mededelen dat op 1 april (nee het is geen grap) 17 deelnemers aan deze cursus het examen hebben afgelegd. Alle examinanten zijn geslaagd.

Vlaanderen heeft hiermee een eerste contingent honingkeurmeesters die een bijdrage kunnen leveren aan het optimaliseren van de bijenproducten kwaliteit.

Proficiat!!!

 

Controle bijenwas

De NVWA maakt serieus werk van de controle op gesjoemel met bijenwas.

Kunstraat verkopers worden actief gecontroleerd. Ze moeten middels laboratorium onderzoek kunnen aantonen dat de door hen aangeboden kunstraat voldoet aan een verantwoorde standaard.

Bijenwas die ingekocht wordt van imkers mag alleen als kunstraat geretourneerd worden als er een laboratorium certificaat beschikbaar is waaruit blijkt dat het voldoet aan de standaard.

Imker belangen

De belangen van imkers en bijenhouders in Europa worden behartigd door de working party on honey van de copa-cogeca.

Wat dat is?

Actualiteit

Standaardisering bijenproducten

Oprichting sub-comité Bijenproducten

Om internationale normen voor bijenproducten te ontwikkelen, heeft China bij ISO een voorstel ingediend om ISO/TC 34/SC "Bee Products" op te richten. Het voorgestelde werkprogramma van dit SC beslaat normalisatie van honingproducten, bijenteelt, transport & opslag en analyse methodes voor bijenproducten. Uiteindelijk zouden de resulterende normen of richtlijnen de industrie handvatten kunnen bieden in de strijd tegen fraude en traceability problemen.

 

De NCvB is door het NEN -In Nederland is NEN al 100 jaar het centrum van normalisatie- uitgenodigd om na te gaan of Nederland deel moet nemen aan deze sub-commissie.

 

De NEN heeft met belanghebbenden in de bijenproducten sector, waaronder de NCvB,  in maart e.e.a besproken en vervolgens besloten dat Nederland wil deelnemen aan het ISO overleg.

 

Dit soort ISO processen kent een lange looptijd (jaren) eer er resultaat wordt behaald. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn houden wij u via deze website op de hoogte.

 

Vervalsen van honing update

 Op 01-03-2017 ontvingen de gedelegeerden in de working party on honey (waaronder de schrijver van dit bericht) het vragen en antwoorden rapport van de EU commissie inzake de controle op honing.

 

Een passage in dat bericht vraagt bijzondere aandacht.

Daartoe het volgende;

 

What action will the Commission take to ensure that EU honey is not adulterated by sugar?

 

De commissie antwoord;

De controle van de frauduleuze praktijken in de voedselketen is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de lidstaten; maar de Commissie heeft steun verleend via het wettelijk kader om de bestrijding van voedsel fraude te versterken. De nieuwe verordening officiële controles stelt (naar verwachting voorjaar 2017 goedgekeurd) en verplicht de lidstaten om hun controles te richten op de gebieden van de voedselketen die in hun ogen het meeste risico lopen op fraude. Het vereist ook dat de hoogte van de financiële sancties die door de lidstaten dienen te worden opgelegd het economische voordeel moeten weerspiegelen die door de frauduleuze exploitant verkregen is. Het moet een percentage van hun omzet betreffen. Er zijn ook nieuwe bepalingen voor de bescherming van klokkenluiders opgenomen.

 

Na goedkeuring van genoemde verordening zullen we (Nederlandse bijenhouderij) erop moeten toezien dat de Nederlandse overheid bedoelde controle en sanctie gaat inrichten. Daar waar ze nu m.b.t. honing alleen optreden als de voedselveiligheid in gevaar is zullen ze actiever moeten gaan acteren.

 


 

 

 

 


Heeft u vragen? Neem contact met ons op!