Wat is de Copa-cogeca? 

Copa-cogeca is de Europese koepelorganisatie waarbij ruim zestig landbouworganisaties uit alle EU landen zijn aangesloten. Deze organisatie heeft een commissie (Working party on honey) die zich bezighoudt met bijen en bijenproducten. Deze commissie ontwikkelt een Europees beleid voor de bijenhouderij. Met haar ideeën en plannen spant ze zich in om het beleid van de Europese Unie te beïnvloeden. Het zal duidelijk zijn dat ook de Nederlandse bijenhouderij daarmee gediend is. Reden voor de NCvB om te zorgen voor een Nederlandse inbreng. Arie Kreike bekleedt namens LTO-Nederland een zetel in de "Working party on honey" m.i.v. april 2016.

 

 

 Verslag vergadering WPOH te Brussel d.d. 19-06-2018

 

 

 

Deze bijeenkomst stond vooral in het teken van nagaan hoe de zaken die wij als WPOH hebben aangekaart of een standpunt over hebben ingenomen zich ontwikkelen. De meest relevante onderwerpen volgen onderstaand.

 

 

 

Echtheid honing

 

Drieëndertig experts (waaronder WPOH voorzitter) op het gebied van honingonderzoek hebben maart 2018 een rapport gepresenteerd na een ronden tafel discussie in januari 2018. Zij hebben n.a.v. deze discussie conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan voor de EU commissie.

 

Alle deelnemers zijn het met elkaar eens dat er  een grote urgentie is om nu initiatieven te nemen voor een betere controle op de honingsector.

 

Aanbevelingen:

 

         Een kritische beoordeling van de huidige definitie van identiteit- en zuiverheidcriteria van honing is noodzakelijk.

 

         Acceptatie / afwijzing criteria voor het authenticeren van honing zijn nodig.

 

         Er moet een passende analyse van de kwetsbaarheid van de toeleveringsketen voor honing worden gemaakt en een verbeterd traceerbaarheidsysteem worden geïmplementeerd.

 

         Er moeten screeningmethoden worden ontwikkeld om het testen te bespoedigen.

 

         Er moeten analysemethoden worden ontwikkeld voor het opsporen van fraudegevallen en bestaande methoden moeten worden gevalideerd.

 

         Er dient een mechanisme te worden ingesteld voor het leveren van kwaliteitsbewakinginstrumenten.

 

         chemische en biologische kenmerken van echte honing (inclusief mengsels), bijenproducten en producten van ongewenste praktijken moeten worden gegenereerd en opgeslagen in een openbare beschikbare Europese database.

 

In Europa zijn DG Sante en DG Agri, de bevoegde autoriteiten van de lidstaten en hun nationale bijenteeltprogramma's, de industrie, de verenigingen van de bijenhouders  en consumentenverenigingen de spelers die moeten bijdragen tot de uitvoering van een actieplan.

 

Hoewel het bovenstaande niet geheel nieuw is en onderdelen al vaker zijn opgemerkt is het belang dat nu voor het eerst vertegenwoordigers uit de gehele Europese honingsector/keten met elkaar tot aanbevelingen komen. Dit draagvlak is politiek gezien van belang.

 

In het verlengde van het bovenstaande is er de ISO activiteit die door China is geëntameerd. Een activiteit die moet leiden tot een internationale standaard voor bijenproducten.

 

Er is en eerste ISO bijenkomst geweest in China.

 

China stelde voor allereerst de analyse  techniek te bespreken. De Europese landen hebben dat afgewezen en voorgesteld eerst de kwaliteitskenmerken vast te stellen en aan de hand daarvan na te gaan wat de beste techniek is om dat te analyseren/controleren. China wilde dat niet en verwees naar de codex alimentarius criteria voor honing. Die hoef je niet te bespreken, volgens de Europese deelnemers, aangezien die vastgesteld zijn(wereldwijd) in 1981 met een revisie in 1987 en 2001.

 

Na veel heen en weer gepraat is men overeengekomen dat eerst wordt gestart met te definiëren wat de kenmerken van bijenkastproducten(honing, propolis, pollen, koninginnengelei) zijn. In december is er een vervolg. Naar verwachting duurt het gemiddeld 5 jaar tot men een ISO besluit heeft genomen. Er moet n.l. een 2/3 consensus zijn van de deelnemende landen en gelet op alle belangen duurt het even voordat die bereikt wordt.

 

 

 

Europees landbouwbeleid (CAP)

 

Hoewel het streven van de EU commissie om de zaken simpeler te organiseren, waaronder minder administratie voor de boeren, toe te juichen is komst de wijze waarop de commissie de procedure voor de vaststelling van het  CAP organiseert daar niet mee overeen. Door ruimte te geven aan iedere lidstaat om zijn eigen landbouwbeleid visie erop na te houden dreigen er 27 verschillende implementaties te ontstaan. Dit is niet bevorderlijk voor een eerlijke handel in Europa. Immers handelsstromen zoeken de weg van de minste kosten. Als een lidstaat ruimere normen toestaat dan een ander leidt dat tot oneerlijke concurrentie. Bestrijding van bv. honing fraude op Europees niveau wordt er ook niet makkelijker opgemaakt. Copa cogeca volgt het proces nauwgezet.

 

 

Bijenwas fraude

 

De Europese commissie heeft niet stil gezeten na onze oproep om in actie te komen.

 

Ze heeft de lidstaten om data gevraagd en die in belangrijke mate gekregen. Op basis daarvan heeft ze het volgende besloten.

 

         Ze gaat door met data verzamelen.

 

         Ze zet een markt monitoring systeem op met een patroon analyse.

 

         EFSA( Europese voedsel controle autoriteit) wordt actief ingeschakeld.

 

         Bijenwas wordt nu officieel geklasseerd als een categorie 3 ABP (animal byproduct).

 

         De bijenwasfraude  bestrijding is als prioriteit aangemerkt.

 

 

 

In Duitsland wordt op voorstel van de DIB (Duitse imkerbond) een infrarood analyse toegepast die fraude met paraffine en stearine makkelijk opspoort. Ook fraude met dierlijk vet wordt daarmee aangetoond.

 

 

 

Er is nog een probleem dat o.i. moet worden aangepakt. Wat doen we met de vervuilde was die nog in omloop is? We hebben de EU commissie gevraagd dat op te nemen in hun actieplan.

 

 

 

Arie Kreike

 

Lto gedelegeerde WPOH