Wat is de Copa-cogeca? 

Copa-cogeca is de Europese koepelorganisatie waarbij ruim zestig landbouworganisaties uit alle EU landen zijn aangesloten. Deze organisatie heeft een commissie (Working party on honey) die zich bezighoudt met bijen en bijenproducten. Deze commissie ontwikkelt een Europees beleid voor de bijenhouderij. Met haar ideeën en plannen spant ze zich in om het beleid van de Europese Unie te beïnvloeden. Het zal duidelijk zijn dat ook de Nederlandse bijenhouderij daarmee gediend is. Reden voor de NCvB om te zorgen voor een Nederlandse inbreng. Arie Kreike bekleedt namens LTO-Nederland een zetel in de "Working party on honey" m.i.v. april 2016.

 

 

Verslag WPOH d.d. 20-11-2017 te Brussel

 

 

 

Aanwezig de vertegenwoordigers van de landen: Finland, Zweden, Denemarken, Estland, Polen, Hongarije, Griekenland, Slovenië, Italië, Spanje, Portugal, Frankrijk, België, Nederland,  Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Ierland.

 

 

 

Verslag van Arie Kreike, LTO gedelegeerde WPOH. (AJK/21-11-2017)

 

 

 

Mededelingen

 

1) Op het rapport van Norbert Erdos (over de vooruitzichten en uitdagingen voor de bijenteeltsector in de EU, 2017/2115 INI)  zijn 400 amendementen ingediend. De commissie Landbouw en plattelandsontwikkeling (AGRI) van het EU parlement zal deze vandaag behandelen. De plenaire behandeling in het parlement staat voor 12 december 2017.

 

2) Vandaag is er een "public hearing" in het EU parlement over glysofaat. Een voorstel om dit onderwerp samen met de neonicotinoiden te behandelen is door de EU commissie afgewezen. De behandeling van de "ban" op de neonicotinoiden is uitgesteld omdat EFSA (European Food Safety Authority) eerst februari 2018 met een rapport betreffende de bijengezondheid komt.

 

3) Alkaloïden, in honing monsters uit het mediterrane gebied is een hoog percentage van deze stoffen gevonden (in 20% van de steekproef). Er is een discussie op gang gekomen betreffende negatieve gezondheidsaspecten van deze alkaloïden. Alkaloïden is eigenlijk een verzamelnaam voor diverse stoffen. Niet duidelijk is welke van deze stoffen schadelijk zijn voor de volksgezondheid en welke alkaloïden in de honing zitten. Nader onderzoek is nodig.

 

 

 

Verkiezing dagelijks bestuur WPOH

 

Naast de zittende leden was er voor het vice voorzitterschap een tegenkandidaat vanuit Frankrijk de heer Yvan Hennion. Deze heeft het niet gehaald met als uiteindelijk resultaat dat de voorzitter Etienne Bruneau (B) en de vice voorzitters, Jas Stanislav (FIN.) en Francesco Pannela (IT)  herkozen zijn voor twee jaar.

 

 

 

Honing oogst en -markt.

 

De honingoogst over 2017 wordt  net als in 2016 negatief beïnvloed door de klimaatverandering. In een groot deel van Europa is het voorjaar te nat en te koud(vorst tijdens de fruitbloei) en in de zomer te droog. Dit heeft een neerwaarts effect op de opbrengst. De gememoreerde klimaat verandering zal zich in de nabije toekomst nog meer aandienen is de verwachting. Nagedacht moet worden of we onze wijze van kastmanagement moeten aanpassen. Dat zal per regio verschillend zijn.

 

 

 

Vervalsing van Honing.

 

China en India blijken in staat te zijn artificiële siropen te maken die grote gelijkenis vertonen met honing. Tot voorkort vond dat plaats op laboratorium schaal maar inmiddels worden die siropen industrieel op grote schaal geproduceerd. Laboratorium testen konden de siropen niet onderscheiden van honing.

 

Dit zet vraagtekens bij de WPOH voorstellen tot chemische en fysische controle van geïmporteerde honing. Het laboratorium kan het fraude probleem naar alle waarschijnlijkheid niet tackelen. Dit wordt nog verergerd door het niet op een lijn krijgen van de toe te passen analyse techniek in Europa. Lidstaten hebben zo hun eigen ideeën.

 

De WPOH wil daarom het accent leggen op de traceability. Het DB van de WPOH onderzoekt of economische wetgeving misschien een antwoord is om de fraude een halt toe te roepen. Ze denkt hierbij aan het klasseren van:  honing van de imker, honing voor de supermarkt, artificiële honing. De gedachte hierbij is dat op deze wijze er niet meer gefraudeerd hoeft te worden omdat iedereen een eigenstandig marktdeel kan bedienen. Dit gekoppeld aan traceability is het overdenken waard. Het DB roept de leden op om met ideeën te komen.

 

 

 

Gemeenschappelijk landbouwbeleid 2020 (CAP)

 

Deze vergadering was het laatste overleg binnen de WOPH over dit onderwerp. Zoals bekend hebben we amendementen ingediend (zie eerdere stukken). Daarop is binnen copa-cogeca gereageerd door een Spaanse en Finse landbouworganisatie. Deze zijn behandeld.

 

Naar aanleiding van deze reacties is er nog aan de formulering van een aantal paragrafen gewerkt.

 

Het betrof de definitie van bijenhouder. Een aantal lidstaten gebruikt andere benamingen voor bijenhouder of imker. Bv. honingproducent. Er wordt nu een hoofdstuk toegevoegd om uitsluitingen op basis van verkeerde termen te voorkomen middels definities.

 

Dit is m.n. van belang voor de beroepsimkers. In de CAP 2020 willen we het bijenhouden als afzonderlijke landbouw sector opgenomen zien. In de eerste plaats als erkenning maar ook om in aanmerking te kunnen komen voor landbouwsubsidies.

 

Daarom is er stil gestaan bij, hoe een beroepsimker te definiëren in het kader van subsidie verstrekking. Een landbouwer krijgt subsidies op basis vaan de hoeveelheid hectare die hij bebouwd. Een veeteler op basis van het aantal dieren. Maar ook de verplichting dat zij hun inkomen grotendeels uit die arbeid verkrijgen. Gehoord de discussie zal het DB een tekst voorstel m.b.t. de beroepsimker indienen.

 

Hoewel Nederlandse bijenhouderei grotendeels bestaat uit hobby imkers en het voorgaande op hen niet van grote invloed is, zijn er ook beroepsimkers. Voor een twintigtal is dat wel van belang, 17 zijn er verenigd in de BVNI. Daarnaast zijn er een paar onafhankelijke. Tevens zijn er een behoorlijk aantal semi professionele imkers.

 

 

 

Tijdsplanning CAP 2020: juni 2018 moet er een definitief ontwerp voor het EU parlement gereed zijn, Het huidige EU parlement moet voor april 2019 een definitief besluit inzake CAP 2020 nemen omdat op 23 mei 2019 er verkiezingen voor het EU parlement zijn.

 

 

 

Kleine kastkever (Aethina tumida)

 

Naar aanleiding van een PP presentatie ontwikkeld door het DB is er gediscussieerd over de bedreiging door deze kever en de te nemen maatregelen; vernietigen en daar waar het zich gevestigd heeft beheersbaar houden.

 

De WPOH wil het initiatief naar zich toetrekken. Afwachten dat lidstaten of de EU commissie met een gestructureerde aanpak voor dit probleem komen kan lang duren. Naar het oordeel van de WPOH te lang. Hoewel het vooralsnog een probleem is van de mediterrane lidstaten wordt het een probleem voor geheel Europa. Kijk naar hoe de Aziatische hoornaar zich heeft verspreid. Ook daar dacht men van dat de noordelijke lidstaten er geen last van zouden krijgen. Hij is dit jaar in Nederland gespot. Zoals eerder opgemerkt zal ook in deze de klimaatverandering een belangrijke rol spelen.

 

Na de discussie is afgesproken dat het DB een procesreglement opstelt (aan te bieden aan de EU commissie) dat aangeeft hoe te handelen bij een eerste melding van de kever. Welke actoren zijn van belang. Maatregelen moeten voorkomen dat de bijenhouder niet meewerkt. Financiële ondersteuning van de bijenhouder. Hoe groot moeten de vervoersverbod zone zijn, hoe groot is de protectiezone e.d. Er zijn vallen ontwikkeld met en zonder pesticiden. Wat staan we toe.

 

Volgende vergadering komt er een uitgewerkt voorstel.

 

Bijenwas fraude

 

Bericht aan de NBV, Imkersnederland en BVNI

 

In de marge van de laatste WPOH vergadering werd er melding gemaakt van de Europese commissie reactie op het vraagstuk van de bijenwas fraude.

De commissie is inmiddels doordrongen van het feit dat ze de regie moet nemen.
De Europese Commissie heeft n.a.v. de vervuilde bijenwas onlangs aangegeven de EU-bijenhoudersverenigingen te polsen hoe groot het bijenwas-probleem is en wat er speelt etc.
Mevrouw S Pronk (min. EZ) zal die brief toezenden aan de bijenhoudersverenigingen in Nederland.
De Europese commissie heeft de WPOH laten weten dat ze alle concrete informatie betreffende bijenwas vervalsing wil ontvangen uit alle lidstaten.
Ze roept de WPOH maar ook alle lidstaten op om daartoe over te gaan.
Als WPOH hebben we onze medewerking toegezegd.
Daarbij hebben we aangegeven dat dat de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, die verantwoordelijk zijn voor de handhaving van Verordening (EG) nr. 1935/2004, niet ontslaat zelfstandig actie te ondernemen.
 
Ik zie de in uw bezit zijnde informatie gaarne tegemoet opdat ik die ter beschikking van de Europese commissie kan stellen via de WPOH.